top of page
 • Tekst: Rådgiver i Maturus AS Ingar Næss.

Niccolò Machiavelli, "lever" fortsatt!

Updated: Jan 28

Niccolò Machiavelli, født i 1469 i Firenze, var en italiensk renessansefilosof, forfatter og statsmann, spesielt kjent for sitt arbeid med "Fyrsten" (Il Principe). Han levde i en tid med stor politisk uro og maktstrid. Machiavelli var også diplomat og rådgiver i Florentinerrepublikken, og hans erfaringer i politikk formet hans syn på makt og styring.


Her lar jeg "han få mene" litt om aktuell norsk politikk, i tillegg til at han anbefaler alle å lese og skrive mer, slik at deres strategier blir mer relevante og ikke luftslott.


Niccolò Machiavelli, født i 1469 i Firenze
Innledning:

Hans mest kjente verk, "Fyrsten", er en politisk avhandling som utforsker egenskapene til en effektiv hersker. Machiavelli er kjent for sitt realistiske syn på politikk, hvor han argumenterer for at formålet med å oppnå og opprettholde makt ofte rettferdiggjør bruk av amoralske og manipulative metoder. Dette har gitt opphav til begrepet 'machiavellisk', ofte brukt for å beskrive politikk preget av list, men også bedrag. Så her er det viktig i dagens samfunn og litt langsiktig.


Machiavellis ideer, selv om de var kontroversielle, har hatt en betydelig innvirkning på politisk teori og praksis gjennom historien. Han døde i 1527, men hans verk fortsetter å være relevant og studert i moderne politisk filosofi og ledelsesteori.


Historien lever og er langt mer nyttig enn du tror, før du dykker inn!

At dagens ledelsesdiskurser på BI er fulltegnet er kanskje overraskede, men her blir Machiavellis teorier fortsatt vurdert som svært verdifulle, særlig av ledere som søker å forstå det større politiske landskapet og bruke realismen som en guide i møte med dagens komplekse utfordringer, som ledere. Jeg sier bare, noen er smartere enn andre, men muligheten ligger her for alle.


Etter jeg ble kjent med Machiavellis filosofiske teorier, tenke jeg, - dette må jeg dykke inn i og lære mer om. Endelig fant jeg en tankemåte jeg kan faktisk kan forholde meg til. Tenk å få lov til å slutte å synes og høre på; "om det var slik, da..." eller "vi har jo benyttet andre forutsetninger..", hadde vi vist det da..., osv.

Machiavelli sier, se på fakta, se på dagens situasjon og konkluder. Så kan du gjerne lage alternative strategier, men ikke ta på deg, "briller som har farget glass", se på virkeligheten slik den er. (det kommer mer)


It´s called reading. It's how people is installing new software into their brains!
It´s called reading. It's how people is installing new software into their brains!

Jeg skal med min ringe kunnskap forsøke å stille noen spørsmål og deretter uttrykke svar med Machiavellis filosofi og kløkt. Om jeg ta feil er ikke det så viktig, for da kan jeg rette det opp, når jeg lærer mer. For dette er ment som innspill og en fortsettelse på det på gi hjernen løpende oppgradering og lære mer.

( les den gjerne den artikkelen her)


Lesing og skriving: "To pilarene for optimal hjerneutvikling"

I denne første delen lar jeg Macgiavellis filosofi si litt om viktigheten av skriving og lesing, for nettopp og gi hjernen bedre muligheter til å "treffe" når du (og jeg), skal styre, lede, motivere, inspirere og kommunisere!

Som eksempel vil jeg benytte noen konkrete eksempler og trekke inn situasjoner vi alle kjenner, Støres regjering, hans rådgivere og statsråder. Hadde de lest mer, helst om Machgiavelli, og skrevet mer før de presenterte sin plattform, ville de sannsynlig vis hatt en helt annen strategi, som hadde bestått og holdt stand på en helt annen måte. Ja det er lett å være etterpåklok, men det viktigste med erfaring er å lære av den og det er det jeg håper du som leser også ser.


Når Niccolò Machiavelli, som er kjent for sin skarpe og ofte kyniske forståelse av politikk og menneskelig natur, skulle uttrykke viktigheten av lesing og skriving for optimal hjerneutvikling, ville hans tilnærming sannsynligvis vært pragmatisk og fokusert på hvordan disse ferdighetene kan brukes til å oppnå makt og innflytelse. Vi skal gå litt sakte frem og ta tema for tema og forsøke å bygge forståelse. Men ikke glem målet, makt!


Her er en stilisert fremstilling av hvordan Machiavelli kunne ha formulert viktigheten av lesing og skriving, hele tiden sett i sammenheng med dagens politiske og markedsmessige situasjon i Norge spesielt :

"Lesing og skriving, - som maktverktøy"

Innledning I alle rikers og staters historie har de som besitter kunnskap og veltalenhet, holdt i tøylene for å få og beholde makt. Lesing og skriving er ikke bare øvelser i intellektuell forfining, men våpen i kampen for dominans og innflytelse. For den som ønsker å navigere og triumfere i livets mange slag, er disse ferdighetene ikke bare nyttige, men nødvendige.

Lesing: Våpenet for kunnskap og innsikt 

For å herske dyktig, må en hersker forstå både historien og samtidens intriger. Lesing gir en denne innsikt......

Les mer om dette avsnittet klikk her:


Etter dette fikk jeg lyst til å se hvordan vi kan kan definere dagens politiske situasjon her i Norge med Niccolò sine ord og tanker.


"Maktspill i moderne politikk: Machiavellis perspektiv på lesing og skriving"

Innledning I et hypotetisk scenario hvor Niccolò Machiavelli rådgir en politiker i dagens Norge, i opposisjon til Støres regjering, ville hans tilnærming til lesing og skriving være strategisk og målrettet mot å oppnå, - politisk makt og innflytelse.

Machiavellis syn på lesing 

For Machiavelli ville lesing være et essensielt verktøy for å forstå både politiske motstandere og den generelle opinionen. Han ville anbefale å fordype seg i analyser av regjeringens politikk, les mer under....


Klikk her for å lese dette innlegget


(om du hoppet over avsnittet) Sagt med få ord:

I et moderne Machiavelliansk scenario, fungerer lesing og skriving som verktøy for å 'oppdatere' og 're-programmere' hjernen til en politisk rådgiver, der målet er å forstå, påvirke og dominere det politiske landskapet, gjerne langsiktig. Jeg mener, i ettertid, å se at rådgiverne heller ikke har lest Machiavelli, eller ment at de vet bedre.....


Jeg skal flytte meg fra "lesing og skriving", men jeg forventer at dere som leser nå er med meg på viktigheten av å fylle på med kunnskap som sitter, altså les mer, skriv mer.


La oss se hva som er de største feilene i politikkens kommunikasjon i dag!

Sett gjennom Machiavellis øyne, ville han sannsynligvis betrakte visse aspekter av moderne politisk kommunikasjon som feilslåtte og eller utilstrekkelige. Machiavelli, kjent for sin pragmatiske og ofte kyniske tilnærming til makt, ville kanskje ha identifisert følgende feil:

Mangel på strategisk planlegging:

Machiavelli ville se på mangelen i den langsiktig og strategisk politiske planlegging, samt mangel på taktisk fleksibilitet som en vesentlig svakhet. For ham ville det å handle impulsivt eller uten en grundig analyse av konsekvensene være en kritisk feil. Altså bygge på en langsiktige strategiske planen. her legger jeg til, uten å vite svaret, er regjeringens rådgivere eller er de sekretærer med skriveferdighet?

Overdreven ærlighet eller idealisme:
 • Mens sannferdighet og idealisme er verdsatt i moderne politikk, ville Machiavelli anse en overflod av disse "kvalitetene" som naivitet. Han trodde at effektiv politisk ledelse noen ganger krever bedrag, manipulasjon, og realpolitikk. Det kan hende at dette finnes allerede i regjeringens politikk, til en vis grad, men kamuflert i litt finere presentasjon.

  • Jeg er nemlig av den oppfating at de aller fleste politiske ledere uttrykker drømmer som mål uten å ha noen som helst fakta til å dokumentere at de vil nå målet. Altså bedrag gitt på en manipulerende måte, til velgerne og helt uten realpolitiske forankringer.

Manglende evne til å mobilisere offentlig opinion:
 • Machiavelli ville sett på en politikers manglende evne til effektivt å kommunisere med og påvirke offentligheten som en stor svakhet. Han forstod viktigheten av å forme offentlig mening til sin fordel. Mye av dette kunne han fordi han hadde lest masse og var filosof, noe som også i dag kunne kommet godt med.

  • Jeg mener igen at politikerne ikke tenker på hvem, hva, hvordan, når og hvorfor osv. De ser bare på hva som kan høres bra ut i "talen". Ja hvor naive tror de velgerne er!

Å ikke utøve makt når det er nødvendig:

I Machiavellis øyne er det en feil å ikke utnytte muligheter til å konsolidere eller utøve makt. Dette inkluderer manglende evne til å handle resolutt eller å unngå å ta upopulære beslutninger når de er nødvendige for det større godt. Bare se på Støre og hans regjering.

Her har jeg utdypet dette avsnittet, - klikk på pilen for å lese mer

Ikke å forstå eller forutse motstanderes trekk:
 • En annen feil ville være mangelen på evne til å analysere og forutse motstandernes handlinger. For Machiavelli er det avgjørende å forstå rivalenes intensjoner og strategier for å være et skritt foran. Det handler jo om makt og til å "eie" sin strategi, bruke mer tid på å hente fakta på dagens faktiske situasjon. Dette gjelder både internt og eksternt. Huff, jeg blir bare trist, når jeg ser på handlingene som bel brukt.

Å neglisjere alliansebygging:
 • Ikke å bygge og vedlikeholde strategiske allianser ville betraktes som en stor feil i Machiavellis øyne. Han forstod viktigheten av allianser, ikke minst for å styrke sin egen posisjon og for å isolere motstandere. Dette handler om evnen til å kommunisere løpende og sørge for å ligge foran partnere og allianser. Det krever litt annen prioritering av "tiden" som legges ned i strategien. Altså total mangel på realpolitisk langsiktig strategi, gjerne med en SWOT analyse i tillegg.

  • Om noen mener jeg skriver som en idiot som ikke forstår, stiller jeg gjerne opp og forsvaret mine utsagn!


Å forsømme image og persepsjon:
 • For Machiavelli er det viktig hvordan en leder blir oppfattet. En mangel på kontroll over eget image, eller ikke å fremstå som sterk og besluttsom, ville han sett på som en betydelig svakhet. - Beklager, huff dette må da treffe Støre kraftig, eller?

Machiavellis synspunkter ville reflektere en kald, kalkulerende tilnærming til makt og politisk kommunikasjon, hvor målet om effektivitet og dominans ofte veier tyngre enn moralske hensyn. Altså som en leder som tåler litt motstand og noen skikkelig uventede overraskelser.


La oss hoppe videre til noe dagsaktuelt og drøfte litt rundt dagens situasjon for Støres regjering, med alle stadsråder som har måttet gå av.


Vi kjenner alle til årsakene, så jeg bruker ikke tid på de, men går rett på!


Hvis Niccolò Machiavelli skulle kommentere og kritisere situasjonen i Støres regjering med flere statsråder som har måttet gå av, ville han sannsynligvis fokusere på følgende aspekter:

Maktens skjørhet og behovet for strategisk styrke:
 • Machiavelli ville understreket hvor skjør makt kan være og viktigheten av å opprettholde en sterk ledelsesstrategi. Han ville sannsynligvis kritisert regjeringen for ikke å ha en solid plan for å håndtere interne skandaler og for å tillate slike situasjoner å underminere deres autoritet. Dette kan virke farget, men slik var han, tro meg, han viste hva han drev med. Det er kanskje derfor dette er BI´s mest attraktive lederkurs, basert på nettopp Machiavelli sine budskap og teorier. - Her er det mye å lære for mange?

Viktigheten av å velge riktige rådgivere og statsråder:
 • En kjerneidé i Machiavellis tenkning er betydningen av å omgi seg med pålitelige og kompetente rådgivere. Han ville kritisert valget av statsråder som ikke klarte å opprettholde de nødvendige standardene, og sett på dette som en feil i statsministerens dømmekraft. *Det handler igjen om å ha både interne og eksterne strategier, ikke bare å diskutere politikk, det krever faktisk litt "håndverk" også. - Her er det lett å være etterpåklok, men at det har vært noen mangler i den grunnleggende strategien, kan det ikke være tvil om!

 • Jeg har lyst til å påpeke at dagens politiske styringssystem ikke spiller på lag med landets utfordringer og muligheter. Jeg kan forstå hvorfor langt og lojalt arbeid skal honoreres, må det vare en minister post, som de ikke har kompetanse i. Ja de har masser av dyktige medarbeidere i departementet, men det hjelper jo ikke når det skal styres av politikk og ikke logikk!

Bruken av makt for å opprettholde stabilitet:
 • Machiavelli ville argumentert for at det å bruke makt effektivt, inkludert å fjerne statsråder ved behov, er kritisk for å opprettholde stabilitet i regjeringen. Han ville imidlertid kritisert måten dette ble håndtert på, som kunne ha svekket offentlig tillit. *Her bare sier jeg se over!

Offentlig image og persepsjon:
 • For Machiavelli er offentlig image og persepsjon kritisk for å beholde makt. Han ville sannsynligvis kritisert regjeringen for ikke effektivt å kontrollere narrativet rundt disse avgangene, noe som har ført til en negativ oppfatning blant folket. Unødvendig å si noe mer. Dette burde vel vær klart nok, selv om det kanskje skulle vært skrevet en lærebok!

Læring fra feil og styrking av lederskap:
 • Machiavelli ville anbefalt å lære av disse feilene for å styrke regjeringens fremtidige lederskap. Han ville understreket viktigheten av å trekke lærdommer fra disse hendelsene for å forhindre lignende situasjoner i fremtiden.

  • Jeg skal være ærlig å si at utnevnelsen av ny Statsråd etter Sandra Borch, har gitt noen ekstra spørsmål. Jeg var overrasket over hvordan Oddmund Hoel svarte for seg i Dagsnytt 18, samme dagen han ble utnevnt. Det var tydelig at han er akademiker og litt "byråkrat", også med erfaring fra departementet han nå skulle overta. Det var helt tydelig at han ikke hadde tatt seg tid til å tenke, - er det jeg nå sier noe jeg kan stå for om 6 til 12 måneder? Uansett har en et faglig bedre utgangspunkt en Borch.


Samlet sett, ville Machiavellis kritikk og kommentarer fokusere på behovet for sterk, strategisk ledelse, evnen til å ta vanskelige beslutninger for å opprettholde makt og stabilitet, og viktigheten av å opprettholde en positiv offentlig oppfatning. Altså vise handlekraft og løpende oppgradere sin strategi. Jeg mener i tillegg at hele det politiske systemet med amatører som Statsråder er feil. Det burde få en langt bedre innføring enn det de får i dag. I alle fall i Støres regjering.


Jeg velger nå å spisse kritikken av håndteringen av statsrådsavgangene i Støres regjering, med tanke på intern styring og mediedekning, kan følgende vurderes:
Usikkerhet og konsistens i håndteringen:
 • Flere av statsrådsavgangene har eller kan ha gitt inntrykk av usikkerhet i regjeringens håndtering. En Machiavelliansk kritikk ville fokusere på behovet for resolutt og konsistent ledelse. En leder bør raskt og tydelig håndtere skandaler for å unngå at usikkerhet underminerer regjeringens autoritet og stabilitet.

  • Det som også er litt synd, er at noen av tilfellene er mer partipolitisk forankret enn regjerings relevant. Altså de skjer mens de er i regjering, men skaden er forankret i fortiden. Da er det ennå viktigere med korte prosesser, som skader regjeringen og landet minst mulig. Ref tidligere Machiavelli strategi.

Kommunikasjon med media og offentligheten:
 • Mediedekningen av avgangene har sannsynligvis belyst et gap i regjeringens kommunikasjonsstrategi. Machiavelli ville understreket viktigheten av å kontrollere narrativet og proaktivt kommunisere med media for å forme den offentlig oppfatning, langt bedre enn det som er gjort.

  • Dette faller i stor grad på de kommunikative rådgiverne i tillegg til statsministeren. De mangler dessverre en god nok strategisk plattform. Alt skal løses etter at skadene har skjedd. Gang på gang!

Valg av statsråder og intern styring:
 • Kritikk kan også rettes mot beslutningsprosessene som førte til utnevnelsen av de aktuelle statsrådene. Machiavelli ville ha sett dette som en refleksjon av lederens dømmekraft og evne til å velge pålitelige rådgivere. Her blir det bare dumt å skylle på at det er statsrådene "sitt eget ansvar"! Hallo hvor er strategien.

  • Dette beklager jeg, men her gjentar jeg meg selv, - fordi det ikke kan sies nok!

Håndtering av interne konflikter og skandaler:
 • Måten interne konflikter og skandaler håndteres på, har stor betydning for både intern moral og ekstern oppfatning. En sterk leder må ikke bare håndtere slike situasjoner effektivt, men også bruke dem som anledninger til å styrke sin posisjon og forebygge fremtidige problemer.

  • Mitt råd til alle næringslivsledere lær av disse feilene.

Balansen mellom etikk og realpolitikk:
 • Machiavelli ville også ha vurdert balansen mellom etisk lederskap og realpolitikkens krav. Han ville argumentert for at effektiv styring noen ganger krever vanskelige beslutninger som ikke alltid er populære eller etisk ideelle, men nødvendige for å opprettholde stabilitet og makt. For det er vel det det heter i dag også, om vi skal tro på NRK serien, "Makta"!

Samlet sett ville en Machiavelliansk kritikk av Støres håndtering av statsrådsavgangene fokusere på behovet for sterkere, mer resolutt ledelse, bedre kommunikasjon, og en mer strategisk tilnærming til politisk styring og mediehåndtering.


Jeg avslutte denne først artikkelen " sett med Machiavellis øyne" og mine formuleringer. Skulle du ønske å ta en prat om hvordan du bør lære av Machiavelli, uten å ta BIs fantastiske kurs, bare ta kontakt.


Husk første time hos oss er alltid Gratis, helt uten forpliktelser. Ring 90117570 eller send en mail til post@maturus.no


(Denne artikkelen vil oppdateres løpende)


bottom of page