top of page
 • Tekst: Rådgiver i Maturus AS Ingar Næss.

LedelsesTips: Nå er det nok, -mobbing og trakassering


Takk til Machiavelli for å ha gitt meg en ny måte å tenke på. Om jeg får lov til å spisse dette tema, nei det ble feil, - nå spisser jeg dette tema!

Ja det må vi, med det mål og faktisk få slutt på å ødelegge og "drite ut" andre personer, uten at det får kraftig konsekvens. Når en person blir skutt og gjerningspersonen får sin straff, hjelper det ikke den avdøde om han blir fengslet i årevis. Når en person blir mobbet og eller trakassert, skal personen måtte slite med traumer og annet gjennom år, uten at den som forårsaker får så mye som en skrape! Dette må det bli slutt på. Jeg har skrevet noen tidligere LedelsesTips på tema, men kanskje ikke så tydelig som her. Se link under:


Først takk til Bondevik som forsøkte og viste mot og ikke var helt som de andre!


Feige politikkere og organisasjonsledere!

Hvorfor er politikkere og relevante organisasjonsleder, så feige og handlingslammet på dette området? Bondevik forsøkte å sette fokus i 2003, men mislykkes. Hvorfor?

Jeg skal ikke drøfte det, men forsøke og være konstruktiv ift å si noe som faktisk kan være med å løse mye av problemet.


Fokus har blitt langt bedre, men fortsatt er det blir for mye prat og lite aktiv handling. Hvorfor lar vi drittsekkene bar få lov å ture frem.

For å få effektiv håndtering av problemet, mobbing og trakassering både i skoler og på arbeidsplasser, må det vurderes lovendringer og strenge straffer.


En av årsakene til at jeg formulerer meg på denne måten er at jeg har begynt å interessere meg for Machiavelli og hans filosofier. Han sier se på problemet slik er og løs det nå, om det skulle bety meget strenge straffer, så iverksett.


Så med Machiavelli i tankene forslår jeg derfor følgende tiltak og anbefaler å etablere klare, strenge og avskrekkende tiltak for å forebygge og straffe mobbing og trakassering. Grunnen til at jeg legger dette under LedelsesTips er at masse av dette foregår på arbeidsplasser, ikke bare på skoler.


Her er noen forslag:

Lovendringer:
 • Tydeliggjøre definisjonene: Lovverket bør tydelig definere hva som utgjør mobbing og trakassering, inkludert digitale former.

 • Strengere strafferammer: Revidere tiltak og strafferammene for mobbing og spesielt alvorlige tilfeller av mobbing og trakassering for å reflektere alvoret i disse handlingene.

 • Arbeidsplassansvar: Skjerpe lovgivningen rundt arbeidsgiveres ansvar for å forebygge og håndtere mobbing og trakassering på arbeidsplassen.

Straffer og sanksjoner:
 • Bøter og Erstatningsansvar: Innføre eller øke bøter kraftig for individer og organisasjoner som blir funnet skyldige i mobbing eller trakassering.

 • I tillegg skal erstatningsbeløpene til skadelidte økes kraftig, slik at myndighetene forstår at det er minst to parter i denne saken

 • Administrative Sanksjoner: Gi arbeidstilsyn og andre myndigheter større myndighet til å ilegge administrative sanksjoner mot arbeidsgivere som ikke tar nødvendige skritt for å forebygge og håndtere mobbing og trakassering.

  • Her vil jeg legge til at om det skjer mobbing og eller trakassering i disse myndighetene, skal straffene ytterligere økes. Dette gjelder også inne utdanning og opplæring.

 • Oppfølgende Tiltak:

Hensyn til Alder i Straffing:
 • Ungdomsrettferdighet: For mindreårige bør det vurderes tiltak som balanserer behovet for rettferdighet med ungdommens rehabilitering og utvikling, slik som ungdomstiltak eller konfliktråd.

Forbedring av Varslingssystemer:
 • Lovfesting av varslervern: Styrke vern av varslere i både skole- og arbeidsmiljøer, slik at de som rapporterer om mobbing og trakassering er beskyttet mot represalier.

Det er etter min mening viktig at disse endringene og tiltakene implementeres på en måte som er praktisk gjennomførbar og respekterer individers rettigheter, samtidig som de effektivt adresserer og forhindrer mobbing og trakassering.


Samarbeid mellom lovgivende myndigheter, utdanningsinstitusjoner, arbeidsgivere og samfunnet for øvrig er nødvendig for å sikre en vellykket implementering av disse endringene.


Machiavelli ville pålagt myndigheten, altså stortinget, å iverksette lov- og straffeutmålings endringer umiddelbart, og krav om synliggjøring innen 6-seks måneder.

Jeg håper med dette at noen med større kontaktflate enn meg, tar dette videre. Samtidig håper jeg du som leder, tar umiddelbar tak og rydder opp i egen virksomhet.


Det må være lov å tro og håpe.

Ingar Næss
bottom of page